STYRKETRÆNING MINDSKER KRONISKE SMERTER OG ARBEJDSBESVÆR HOS personer med gentaget tungt manuelt arbejde


Kroniske smerter i skulder, arm og hånd kan have store konsekvenser i form af nedsat arbejdsevne, højt sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Der er derfor behov for effektive strategier til at reducere kroniske smerter og følgerne heraf blandt danske arbejdstagere.


Baggrund
Reduktion af den fysiske eksponering ved hjælp af ergonomisk træning kan være en strategi til at nedsætte arbejdskravene og bliver ofte brugt af arbejdsgivere, som et led i forebyggelse og behandling af muskel og skeletbesvær på arbejdspladsen (standardbehandling). En alternativ strategi kan være at øge den enkelte arbejders fysiske kapacitet ved at implementere fysisk træning på arbejdspladsen.


Formål
At undersøge effekten af henholdsvis 10 ugers styrketræning eller ergonomisk træning på intensitet af smerter, arbejdsbesvær og fysisk kapacitet blandt slagteriarbejdere med kroniske smerter.


Studiedesign
66 slagteriarbejdere med kroniske smerter i skulder, arm og hånd samt arbejdsbesvær blev ved lodtrækning inddelt i to grupper. Den ene gruppe trænede styrketræning specifikt for musklerne i skulder, arm og hånd i 10 minutter 3 gange om ugen i arbejdstiden på slagteriet. Personerne i den anden gruppe modtog praktisk ergonomisk undervisning i arbejdsstillinger og korrekt brug af arbejdsredskaber og indgik i studiet som en aktiv kontrolgruppe.


Hovedresultater
De kroniske smerter i skulder, arm og hånd blev signifikant reduceret hos personerne i styrketræningsgruppen sammenlignet med ergonomigruppen. Halvdelen af styrketrænings-deltagerne reducerede deres smerter med mindst 50% og smertereduktionen for hele gruppen blev betragtet som klinisk relevant. Herudover mindskede styrketræningen arbejdsbesvær og forbedrede muskelstyrken i forhold til den ergonomiske træning.


Styrker og svagheder ved studiet
Antallet af forsøgspersoner var relativt højt, og kombineret med det lave frafald under interventionen, gav dette et solidt fundament for de statiske beregninger. Dette statiske grundlag betød også, at det var muligt, at detektere en reduktion på 1.8 (39%) på smerteskalaen og det kan diskuteres i hvilket omfang denne træningseffekt kan opfattes som klinisk relevant. Det lave frafald synes at indikere, at styrketræningsinterventionen kan gennemføres af et bredt udsnit af personer med kroniske smerter i skulder, arm og hånd.


Praktiske implikationer
Da styrketræningen kan afvikles på 10 min 3 gange om ugen på arbejdspladsen vil det være realistisk at implementere denne træningsform. Dog vil det være nødvendigt, at supervisere træningen i den initiale fase af forløbet for at sikre korrekt udførelse af øvelserne, hvilket kan udgøre en udfordring på visse arbejdspladser.