Integritetspolicy

 

Nordic Netcare följer de nya regler för lagring och behandling av data.

 

När du använder dig av Nordic Netcare’s tjänster behöver vi samla in, behandla och lagra dina personuppgifter. Det är viktigt för oss på Nordic Netcare att du kan känna tillit till oss, och att vi respekterar och beskyddar dina uppgifter bäst möjligast.

 

Personuppgifter definieras som information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig, såsom identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och hälso- sjukvårdsuppgifter.

 

Nordic Netcare är ? personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett säkert och lagligt sätt. Denna integritetspolicy är till som en hjälp för att du ska förstå vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur vi lagrar dem, vad vi använder dem till och hur vi för dem vidare.

 

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och upplysningar kring vem du ska kontakta om du har frågor eller invändningar

 

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig (endast i den utsträckning det är nödvändigt för just dig och ditt ärende).

 

Dina personuppgifter blir inte delade med andra, sålda eller offentliggjorda på ett annat sätt än vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Vanliga personuppgifter

 • Ditt namn, telefonnummer, e-post, och postadress.
 • Ditt kontonummer/IBAN/SWIFT vid dispensation.
 • Sociala uppgifter, som familjeförhållande, jobb/arbetsgivare.
 • Uppgifter om, vilken betalande part, ditt ärende är knutet till (t.ex kommun, arbetsgivare eller försäkringsbolag).
 • Uppgifter om vilka tjänster och fördelar du har tillgång till.
 • Identifikationsuppgifter för betalande part t.ex skadenummer.
 • Uppgifter om använda behandlingar som är relaterade direkt till ditt/dina behandlingsförlopp.

 

Känsliga personuppgifter

 • Personnummer
 • Hälso- och sjukvårdsuppgifter relaterade till ditt ärende hos Nordic Netcare.

 

Ändamålet med att samla in/behandla?

Vårt ändamål med att samla in och behandla dina personuppgifter är följande:

 

Kontaktuppgifter

- att göra det möjligt för oss att kontakta dig och handlägga ditt ärende.
- att göra det möjligt att kvalitetssäkra våra tjänster, genom att be dig delta i kvalitetsundersökningar.

 

Ev. kontonummer/IBAN/SWIFT

- för återbetalning vid privat utlägg.

 

Personnummer

- att försäkra din identitet.
- att kunna inhämta ev. elektroniska remisser.

 

Betalande part / identifikationsuppgifter

- att göra det möjligt att avräkna med den betalande part som täcker din service hos Nordic Netcare.
- att få identifierat och bekräftat vilka tjänster och fördelar du ska ha tillgång till.
- att kunna upprätta en betalningsgaranti gällande din behandling.

 

Hälso- och sjukvårdsuppgifter

- att kunna matcha dina behandlingsbehov till bästa möjliga behandlingsställe.

 

Sociala uppgifter

- att kunna matcha dina behandlingsbehov till bästa möjliga behandlingsställe.

 

Identifikationsuppgifter för betalande part

- att kunna avräkna på dina vägnar.

 

Förbruksuppgifter

- att kunna upprätta betalningsgarantier och avräkna på dina vägnar.
- att kunna föra statistik (anonymt)

 

Källor

Vi behandlar personuppgifter, som du eller en annan part, t.ex försäkringsbolaget eller arbetsgivaren har lämnat till oss, i förbindelse med ditt behov av vår service.

 

Det är frivilligt att ge Nordic Netcare dina personuppgifter, men för att få tillgång till våra tjänster behöver du ge Nordic Netcare den information som är nödvändig.

 

Automatisk, individuellt beslutsfattning

Vi använder inte dina uppgifter automatisk individuell beslutsfattning eller profilering.

 

Nordic Netcares grundlag för att samla in och behandla personuppgifter


Vi har avtalsförpliktelse för våra kunder och utför tjänster efter deras önskan. För att kunna ingå och uppfylla ett avtal med dig, eller genomföra åtgärder på din förfrågan, är behandling av dina personuppgifter nödvändiga.

 

Vi är bundna till att hålla gällande lagar och regler så som EUs dataskyddsordning, persondatalagen, hälso- och sjukvårdslagen och andra relevanta lagstiftningar.


Du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter blir vidareförda till oss och våran vidare behandling/handläggning av personuppgifter förutsätter att vi får samtycke från dig.


Behandling av känslig uppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal och föra ditt intresse legitimt.


Då behandlingen är baserad på samtycke har du rätt till att dra tillbaka ditt samtycke.
Det betyder att de berörda uppgifterna inte längre behandlas av Nordic Netcare, förutsatt att det inte ligger en annan rättslig grund i.
Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte den behandling du fått före du drog tillbaka samtycket? .

 

BETALNINGSGARANTIER

Vi upprättar betalningsgarantier på dina vägnar, till de vårdgivare som vi avtalar tillsammans med dig och vi räknar av dina behandlingar.

 

Denna behandling av data kräver att vi vidare ger dina personuppgifter och behandlingsunderlag, enligt vår avtalsförpliktelse och samtycke från dig.

 

JOURNALFÖRING

Här är vi skyldiga att behandla en del av dina personupplysningar enligt svensk hälso och sjukvårdslag.

 

STATISTIK OCH KUNDANALYSER

Vi behandlar personuppgifter när vi genomför rapporter, statistik och kundanalyser på en övergripande nivå. t. ex för att fastsätta prisnivåer, analysera lönsamhet och i förbindelse med utveckling av våra tjänster och service.

 

Vi behandlar personuppgifter i förbindelse med kvalitetsundersökningar där vi fokuserar på kundens upplevelse av vår service.

 

Vårt system är designat för att avidentifiera och anonymisera alla personuppgifter för ovanstående föremål, så gott som möjligt.

 

Databehandling är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser och följa vårt legitima intresse.

 

Vi kan dela upplysningar som inte identifierar personer, med offentligheten och våra samarbetspartners. Vi kan t.ex dela upplysningar till branchorganisationer för att påvisa generella tendenser om hur våra kunders förbruk fördelar sig.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter

Internt är det bara fysioterapeuterna på Nordic Netcars sjukvårdsfakliga kompetenscenter som har tillgång till dina sjukvårdsuppgifter.

I följande till hälso- sjukvårdslagen (HSL) är du som är legitimerad inom sjukvården skyldig att överhålla sekretess och inhämta samtycke när du ger vidare uppgifter om en patient. Eftersom alla våra handläggare på Nordic Netcare är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster jobbar de automatiskt under HSL.

Extern ger vi dina personuppgifter vidare till de kliniker/behandlare som vi avtalar med dig.

 

Därutöver ger vi dina personuppgifter vidare till den betalande part, under förutsättning att du gett ditt samtycker till att dessa uppgifter får inhämtas.

 

Hantering av personuppgifter mellan medarbetare i Nordic Netcare

Känsliga personuppgifter ger alltid vidare antingen muntligt eller i ett säkert it system. Vi använder dock även oss av e-post dialoger internt och externt.

 

Var uppmärksam på, att de uppgifter du skickar till oss i e-post kan vara oskyddade. Därför önskar vi att du överväger vilka uppgifter du skickar till oss. Är du osäker på detta kontaktar du oss för att veta hur du på bästa sätt delar din information med oss.

 

Har vi ett behov att hämta känsliga personuppgifter från din behandlare eller andra fackpersoner i förbindelse med ditt ärende frågar alltid Nordic Netcare om ditt samtycke först.

 

Dina uppgifter använder vi för att försäkra att du får den bästa möjliga behandling och den mest korrekta handläggning.

 

Hantering av personuppgifter till och från vårdgivare

För att kunna ge dig den bästa service som vi möjligen kan måste Nordic Netcare ge dina personuppgifter vidare till vårdgivare, men alltid endast med samtycke från dig.

 • Vårdgivaren kan t.ex vara kiropraktorer, fysioterapeuter eller naprapater.
 • Rådgivande fysioterapeuter i Nordic Netcare har tystnadsplikt och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter blir inte delade med andra utom dem i direkt förbindelse med din behandling.
 • Om vi får behov att inhämta fler uppgifter frågar vi alltid om ditt samtycke först.

Om vi delar dina uppgifter sker det alltid inom ramen av datainspektionens reglerna.

 

Överföring av personuppgifter till databehandlare

Nordic Netcare ApS delar personuppgifter med databehandlare som t.ex It-leverantörer som vi använder för att fullfölja eller kvalitetssäkra våra tjänster. t.ex online booking kalender och kvalitetsundersökningar.

 

Databehandlare behandlar uteslutande uppgifter för oss och får ej använda dessa för eget föremål.

 

Vi använder endast databehandlare som kan ge ett adekvat skydd.

 

Överföring av data till offentlig myndighet.

Vid laglig förpliktande att ge vidare information till den offentliga myndigheten kommer uppgifterna ges i överensstämmelse med myndigheternas krav. I detta fall kan dina uppgifter komma att ges utan ditt samtycke.

 

Överförande till länder utanför EU/EES

Nordic Netcare överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES

 

Lagring av personuppgifter

Vi använder våra egna IT-system till all generell handläggning, och därutöver fåtal utomstående, för lagring och behandling av data. T. ex om du använder dig av online-booking för att boka tid hos behandlare.

 

Vår datasäkerhet följer den internationella standar när det gäller att skydda dina uppgifter i vårt system.

 

Lagringsperiod

Nordic Netcare raderar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga hos oss.

 

Det betyder att så länge du har ett ärende hos oss, lagrar vi dina uppgifter. När ärendet avslutas sparar vi dem så länge vi har laglig plikt för det.

 

Vi har en skyldighet att spara dina uppgifter i en viss period om du haft ett ärende hos oss. Detta är för att göra det möjligt att ställa krav i relation till de avtal vi har. Rätten till att få dina personuppgifter raderade gäller inte vid dessa tillfälle.

 

Vi strävar efter att radera (eller anonymisera, avidentifiera) personuppgifter, så snart de inte har någon funktion för oss. Vi sparar dock alltid dem i minimum 5 år med hänsyn till bokföringslagen. Ofta sparar vi förbrukningsuppgifter längre med hänsyn till statistiska föremål.

 

Dina rättigheter

I förbindelse med vår behandling av dina personuppgifter har du följande rättigheter:


 • Rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter (informationsplikt).
 • Rätt att få veta vilka personuppgifter vi har sparade om dig.
 • Rätt att komplettera eller rätta oriktiga personuppgifter.
 • Rätt att få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att begära att dina personuppgifter inte användas för t.ex marknadsföring.
 • Rätt att begära att dina personuppgifter inte används för profilering.
 • Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Om vi kan ändra uppgifter gör vi detta naturligtvis gratis, om det inte kräver en oproportionerligt stor insats.

 

Alla andra ovanstående rättigheter hanteras manuellt med hänvisning till vår dataskyddsombud.

 

Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt återkommande, kräver orimligt stor teknisk insats, påverkar sekretessen av andras personuppgifter eller pga annan lagenlig orsak.

 

Dataskyddsombud

Har du några frågor eller kommentarer beträffande behandlandling av dina personuppgifter kan du kontakta våra dataskyddsombud. Detta gäller även om du önskar utnyttja dina rättigheter beträffande denna lag.

 

gdpr@nordicnetcare.com
Att. Databeskyttelsesansvarlige
Nordic Netcare
Dampfærgevej 3, 1. sal
2100 København Ø
Danmark

 

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra kundupplevelsen vid besök på vår hemsida, t. ex för att spara information om vilket språk du har valt, men bara så længe du har hemsidan öppen.

Utöver det finns det cookies från Google Apps för att spåra besöket.

Vi använder oss inte av cookies i marknadsförande syfte.

 

Ändringar

Vår integritetspolicy kan ändras, och eventuella ändringar anges på denna sida. Vi begränsar inte dina rättigheter med hänsyn till denne integritetspolicy utan ditt samtycke och utan att göra dig uppmärksam om det.