Persondatapolitikk

 

NordicNetcare overholder de nye regler for oppbevaring og behandling af data.

 

Når du benytter deg av NordicNetcare’s kjerneytelse, er det viktige personopplysninger, vi har behov for å innsamle og behandle.
Derfor betror du oss med dine personlige opplysninger, og vi sørger for at de er i sikkerhet hos oss. Det er viktig for NordicNetcare å respektere og beskytte ditt privatliv best mulig, så du kan ha tillit til oss.

 

Personlige opplysninger defineres som alle opplysninger som kan være direkte forbundet med deg, såsom personlig identitet, kontaktopplysninger og helseopplysninger.

 

NordicNetcare er dataansvarlig for de opplysninger vi innsamler i forbindelse med våre
ytelser og service. Denne persondatapolitikk er ment som en hjelp til å forstå, hvilke
data vi innsamler, hvorfor vi innsamler dem, hvordan vi oppbevarer dem, hva vi bruker
dem til og hvordan vi gir dem videre.

 

Utover det, beskriver persondatapolitikken dine rettigheter og opplysninger omkring
hvem du skal kontakte dersom du har noen innvendinger.

 

Kategorier av personopplysninger

Vi innsamler og behandler følgende personlige opplysninger om deg (kun i det omfang det er relevant for nettopp deg og din sak).

 

Dine personlige opplysninger blir ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på annen måte enn beskrevet i denne privatlivspolitikk.

 

Generelle personopplysninger

 • Ditt navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
 • Ditt kontonummer ved refusjonssaker.
 • Sosiale opplysninger, som familierelasjoner, jobb/arbeidsgiver.
 • Opplysninger om hvilken betalende part din sak er tilknyttet (fx kommune, arbeidsgiver eller forsikringsselskap)
 • Opplysninger om hvilke ytelser og services du har adgang til.
 • Identifikasjonsopplysninger for betalende part (fx saksnummer)
 • Forbruksopplysninger relatert direkte til ditt/dine behandlingsforløp

 

Særlige personopplysninger (Følsomme personopplysninger)

 • Personnummer
 • Helseopplysninger relatert til din sak hos NordicNetcare
----------------------------

 

Formålet med innsamling/behandling

Vårt formål med å innsamle og behandle dine personlige opplysninger er følgende:

 

Kontaktopplysninger

- å gjøre det mulig for oss å kontakte deg og behandle din sak.
- å gjøre det mulig å kvalitetssikre våre ytelser, ved å be om din deltagelse i tilfredshetsundersøkelser

 

Evt. kontonummer

- ved private utlegg som vi skal refundere til deg

 

Personnummer

- å kunne sikre entydig identifikasjon
- å kunne sjekke/innhente evt. elektronisk henvisning

 

Betalende part / identifikasjonsopplysninger

- å gjøre det mulig å avregne med den betalende part, som dekker din service hos NordicNetcare
- å få identifisert og bekreftet hvilke services og ytelser du skal have adgang til
- å kunne stille en betalingsgaranti på dine vegne

 

Helseopplysninger

- å kunne matche dine behandlingsbehov til best mulig behandlingssted

 

Sosiale opplysninger

- å kunne matche dine behandlingsbehov til best mulig behandlingssted

 

Identifikasjonsopplysninger for betalende part

- å kunne avregne på dine vegne

 

Forbruksopplysninger

- å kunne stille betalingsgarantier og avregne på dine vegne
- å kunne trekke statistikk (anonymisert)

 

Kilder

Vi behandler personopplysninger som du eller en annen part, eksempelvis forsikringsselskap eller arbeidsgiver har utlevert til oss i forbindelse med ditt behov for å bruke vår serviceytelse.

Det er frivillig å gi NordicNetcare personlige opplysninger, men for å motta vår service/ytelse vil du måtte gi NordicNetcare den nødvendige informasjon.

 

Automatisk, individuell beslutningstakning

Vi bruker ikke dine personlige data til automatisk, individuell beslutningstakning eller profilering

 

------------------

NordicNetcare’s grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger


Vi har en kontraktlig forpliktelse overfor våre kunder og utfører tjenester etter disse kunders ønske.

 

For å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg, eller gjennomføre tiltak etter ditt ønske, er behandling av dine personopplysninger nødvendig.


Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lover og regler, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, Persondataloven, Helse- og omsorgsloven og annen relevant lovgivning.


Du har givet ditt samtykke til at personopplysningene er blitt videreført til oss, og vår videre behandling av personopplysninger forutsetter også at vi får samtykke fra deg. Behandling av følsomme opplysninger vil være nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale og forfølge en berettiget interesse.


Når behandlingen er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket. Det betyr at de pågjeldende opplysninger ikke lenger behandles i NordicNetcare, med mindre det er annet lovlig behandlingsgrunnlag. Hvis du tilbakekaller et samtykke påvirker det ikke den behandling som har funnet sted før tilbakekallelsen av samtykket.

 

BETALINGSGARANTIER

Vi sender betalingsgarantier på dine vegne til de helseleverandører som vi avtaler med deg, og vi avregner dine behandlinger.

 

Denne type behandlinger av data, krever videreføring av dine personopplysninger, og behandlingsgrunnlaget er overholdelse av kontraktlig forpliktelse og samtykke fra deg.

 

JOURNALFØRING

Utover dette kan vi være forpliktet til å behandle en rekke personopplysninger om deg ved den generelle pasientbehandlingen i overensstemmelse med Autorisasjonsloven og Helseloven.

 

STATISTIKK OG KUNDEANALYSER

Vi behandler personopplysninger når vi gjennomfører rapportering, statistikk og kundeanalyser på et generelt nivå, f.eks. for å fastsette prisnivåer, analyser av resultater og i forbindelse med utvikling av våre tjenester og services.

 

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med kundetilfredshetsundersøkelser og analyser av svar, eksempelvis når vi spør om du er fornøyd med vår service.

 

Våre systemer er designet til default, slik at det pseudonymiserer og anonymiserer alle personopplysninger til ovenstående formål, såvidt dette er mulig.

 

Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktlige forpliktelser og for å forfølge legitime interesser.

 

Vi kan dele opplysninger som ikke identifiserer personer med offentligheten og våre samarbeidspartnere. Vi kan f.eks. dele opplysninger med bransjeorganisasjoner for å vise generelle tendenser om hvordan våre kunders forbruk fordeler seg.

 

Hvem får adgang til dine personlige opplysninger

Internt er det er kun fysioterapeutene i NordicNetcare’s helsefaglige kompetansesenter, som har adgang til dine helbredsoplysninger.

 

Jf Helseloven har man som autoriseret helsepersonale plikt til å overholde taushetsplikt og innhente informert samtykke, når man viderefører opplysninger om en pasient. Idet alle saksbehandlerene hos NordicNetcare er autoriserte fysioterapeuter, er de per automatik underlagt Helselovens bestemmelse.

 

Eksternt overfører vi dine personopplysninger til de behandlere/klinikker, vi har avtalt med dig.

 

Utover dette overføres dine personopplysninger til betalende part, under forutsetning av at du har gitt ditt samtykke til at de må innhente følsomme opplysninger.

 

Overføring av personlige opplysninger til medarbeidere i NordicNetcare

Følsomme personlige opplysninger overføres alltid enten muntlig eller i et sikkert it-system. Vi bruker dog også e-mail i dialogen med interne og eksterne kontakter.

 

Vær oppmerksom på at de opplysninger du sender til oss i en mail, kan være uten beskyttelse. Derfor oppfordrer vi deg til å vurdere hvilke opplysninger du sender til oss. Er du i tvil, så kontakt oss for å sikre deg hvordan du best deler dine informasjoner med oss.

 

Hvis vi har behov for å innhente følsomme personopplysninger fra helsefaglige behandlere eller andre fagpersoner i forbindelse med din dekning, spør NordicNetcare alltid om ditt samtykke til overføring av disse opplysningene.

 

Dine opplysninger bruker vi til å sikre oss at du får den best mulige behandling og mest korrekte saksbehandling.

 

Overføring av personlige opplysninger til og fra helseleverandører

For å kunne levere den ønskede service til deg, vil NordicNetcare se seg nødt til å overføre personopplysninger til helseleverandører, men alltid kun etter samtykke fra deg.

 • Helseleverandører kan f.eks. være kiropraktorer og fysioterapeuter
 • Rådgivende fysioterapeuter i NordicNetcare har taushetsplikt, og dine helseopplysninger blir ikke overført til andre personer enn dem som er direkte involvert i behandlingen.
 • Hvis vi får behov for å innhente ytterligere helseopplysninger, spør vi alltid om ditt samtykke til å innhente opplysningene.

Hvis vi overfører opplysninger, finner den alltid sted innenfor rammene av databeskyttelsesreglene.

 

Overførsel av personlige opplysninger til databehandler

NordicNetcare ApS deler personopplysninger med Databehandlere, f.eks. It-leverandører, som vi benytter til å fullføre eller kvalitetssikre vår ytelse, eksempelvis online booking kalender og kundetilfredshetsundersøkelser.

 

Databehandlere behandler utelukkende opplysninger på våres vegne og må ikke bruke dem til deres egne formål.

Vi bruker kun databehandlere som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse.

 

Overførsel av data til offentlig myndighet

Ved plikt til å overføre informasjon til en offentlig myndighet, vil opplysningene bli overført i overensstemmelse med myndighetenes krav, og i det tilfelle kan opplysninger om deg bli utlevert uten ditt samtykke.

 

Overførsel t il utlandet

NordicNetcare overfører ikke dine personlige opplysninger til land utenfor EU/EØS

 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi benytter våre egne it-systemer til all generell sakshåndtering, og utover det enkelte tredjeparter til oppbevaring og behandling av data, hvis du benytter deg av online booking ved NordicNetcare.

 

Vår datasikkerhetspolitikk følger en internasjonal standard og sikrer beskyttelse av dine data i systemet.

 

Oppbevaringsperiode

NordicNetcare sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formål som det ble innhentet til.

 

Det betyr at så lenge du har en sak hos oss, oppbevarer vi de nødvendige opplysninger om deg. Når saken avsluttes, lagrer vi opplysningerne i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

 

Vi er forpliktet til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode, hvis du har hatt en sak hos oss. I disse tilfeller er det nødvendig å oppbevare opplysninger om deg på grunn av muligheten for fremtidige krav, som kan tilbakeføres til avtaleforholdet, og retten til sletting av dine personopplysninger gjelder ikke i disse tilfeller.

 

Vi forsøker å slette (eller anonymisere/pseudonymisere) personopplysninger så snart de ikke har noen relevans. Dog oppbevarer vi dem alltid i minimum 5 år av hensyn til bokføringsloven. Ofte oppbevarer vi forbruksopplysninger lenger av hensyn til statistiske formål.

 

Dine rettigheter

I forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger har du flere rettigheter:


 • Retten til å motta opplysning om hvordan vi behandler dine personopplysninger (opplysningsplikt).
 • Retten til å få innsikt i dine personopplysninger.
 • Retten til å få feil personopplysninger rettet.
 • Retten til å få dine personopplysninger slettet.
 • Retten til å motsette seg mot at dine personopplysninger brukes til direkte markedsføring.
 • Retten til å motsette seg mot automatiske, individuelle avgjørelser, herunder profilering.
 • Retten til å flytte dine personopplysninger (dataportabilitet).

Du har også rett til å klage til den nasjonale tilsynsmyndighet, hvis du er misfornøyd med NordicNetcare’s behandling av dine personopplysninger

 

Hvis vi kan rette opplysninger, gjør vi naturligvis dette gratis, med mindre det krever en uforholdsmessig stor innsats.

 

Alle andre ovenstående rettigheter håndteres manuelt ved henvendelse til vår persondataansvarlige.

 

Vi kan avvise forespørsler som er urimelig gjentagende, krever uforholdsmessig mye teknisk inngripen, påvirker beskyttelsen av andres personlige opplysninger, eller noe som vil være ekstremt upraktisk.

 

Databeskyttelsesansvarlige

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen av dine personopplysninger kan du kontakte vår persondataansvarlige. Dette gjelder også, hvis du ønsker å bruke dine rettigheter i henhold til gjeldende lov.

 

gdpr@nordicnetcare.com
Att. Databeskyttelsesansvarlige
Nordic Netcare
Dampfærgevej 3, 1. sal
2100 København Ø
Danmark

 

Cookies

Vi bruker cookies til å forbedre kundeopplevelsen ved besøk på våres hjemmeside, f.eks. ved å lagre informasjon om hvilket språk du har valgt, men kun så lenge du har hjemmesiden åpen.

Utover det er det cookies fra Google Apps for at tracke besøket.

Vi benytter oss ikke av cookies i markedsføringsformål.

 

Endringer

Vår persondatapolitikk kan justeres fra tid til annen, og eventuelle endringer angis på denne side. Vi begrenser ikke dine rettigheter i henhold til denne privatlivspolitikk uten ditt uttrykkelige samtykke og uten å gjøre særskilt oppmerksom på dette.